ชื่อ - นามสกุล องค์กร/มหาวิทยาลัย ประเภทการเข้าร่วม ประเภทการลงทะเบียน อาหาร
ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายเอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นายบัญชา เหลือแดง RMUTR
นายรัชพล รุศราพงษ์ บริษัท เจ้าทรัพย์ เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด
นายศุภฤกษ์ สุขบุญ มหาวิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
นายศุภฤกษ์ สุขบุญ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
นายสุริยา สิริธัญรัตน์ บริษัทเฉลิมนคร จำกัด
ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
ผศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารมุสลิม
นายประชุม คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวณิชาภา มินาบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายภาณุ สุวรรณอาศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน อาจารย์/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวมัลลิกา ปู่เพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวเจนจิรา ขุนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายพิษณุ อนุชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายณฐวัฒน์ กาญจนวลีกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป
นายอดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ RMUTR ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวสุชิรา นวลกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายคณพล จินดามรกฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา 1,500 บาท อาหารทั่วไป
นายเกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นายสุริยา สิริธัญรัตน์ บริษัทเฉลิมนคร จำกัด ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน อาจารย์/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท อาหารทั่วไป
ดร.กติกา สระมณีอินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 3,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาววิลาสินี ศรีทองเอี่ยม มทร.รัตนโกสินทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป
นายเอกรัฐ ธีรวนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป
นายศุภชัย ภานุมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวสุมณฑา เนตรล้อมวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน อาจารย์/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท อาหารทั่วไป
นางสาวชาณิกา วิมลศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ผู้เข้านำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2,000 บาท อาหารทั่วไป


Copyright © 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์